baner

about us

شهرداری شهر دولت آباد در سال ۱۳۶۵ بر اساس مصوبه وزارت کشور تشکیل شد این سازمان با هدف خدمات شهری در حوضه های مختلف پا به عرصه گذاشت