baner

معاون اجرایی و خدمات شهری

معاون اجرایی و خدمات شهری

سید مسعود شفیعی(معاون اجرایی و خدمات شهری)
سید مسعود شفیعی(معاون اجرایی و خدمات شهری)

مدرس و مدیر اجرایی مرکز آموزش کشاورزی استان کهگلویه و بویر احمد
مدرس زبان انگلیسی
کارشناس تولید سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان
مدیریت فضای سبز منطقه ۷ شهرداری اصفهان
مدیریت فضای سبز منطقه ۳ شهرداری اصفهان
مدیریت تولید سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان(۲ دوره)
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان
عضویت در کمیته انظباطی شهرداری اصفهان
نماینده شهرداری در ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری
مسئول ستاد اسکان مسافران نوروزی شهرداری اصفهان
مشاور شرکت اسپادانا طراح و مجری شرکت توریستی گردشگری واقع در دشتهای لاله و دیمه
  معاون اجرایی شرکت خدماتی نیکوی شهر اصفهان
معاون اجرایی شرکت خدماتی سبز صفه اصفهان
معاون فنی و اجرایی سازمان پارک ها و فضای سبز شاهین شهر

نگهداری پارک کوهستانی صفه اصفهان
مدیریت نگهداری و اجرای فضای سبز شهر نجف اباد
مدیریت نگهداری و اجرای فضای سبز دهکده تفریحی زاینده رود
مدیریت نگهداری و توسعه فضای سبزولند سکیپ شاهین شهر

مدیریت فنی و اجرایی شرکت مشترک ایران – تونسGWG (Green world Group)
مدیرعامل شرکت AGG(Asia Grean Group) در کشور تونس
احداث فضای سبز ولندسکیپ رزیدانس در تونس
احداث فضای سبزولندسکیپ سفارت ایران در تونس